Metalli per orgonite


Se cercate trucioli metallici per le vostre creazioni di orgoniti, potete trovarle qui: Materiali di fabbricazione